wg"h

100% success in controlling emotions behavior and result

לתת ולקבל

Can we change others

- The use of male language is for convenience -

Life Insight + 1 minute practice for success
The practice of success appears below after the insight

 

Practice for success

The practice appears below

Can we change others

 

האם אנחנו יכולים לשנות אחרים
If you ever hoped to change someone in your life,
This practice can Change everything for you.

 

You have to take into account the The possibility
We Can't really to change Others,
But definitely can Influence our result with them! 

 

need to understand, What we believe
For a certain person determines what we experience with him!

 

Our perception The other creates the Our energy Towards them
Affecting our results with them.

 

We can't change other people,
And yet we can influence how they are Respond to us,
Through what we are Transmitters To them
.

 

for example:

If we are Seize A certain person As myself,
we We will experience Same (in result) As myself.

If we are Seize A certain person Kneeling and against us,
we We will experience Same (in result) Kneeling and against us.

If we are Seize A certain person Nice,
we We will experience Same (in result) Nice.

 

We can Affect About people's reaction to us
By changing our energy!


 

Meanwhile, waking up exercise:

 

Warning against 2 destructive traps !

 

trap Knowledge!
Don't fall
To trap Knowledge of "I already know that"
Because Knowledge gives you nothing, Ничего, Rien, Nada, لا شئ, Nothing…

Impressive results are only achieved by me Application (True) of knowledge (true)!
(Most people who think it's irrelevant to them, most In need To that)

 

trap Faith!
Don't fall
To trap Faith of "It doesn't look right / it's too simple, etc."
Because Faith comes Following Results… so You don't have to believe, Check it out Then you decide!

 

So… if you want Progress For results
Take a minute to think And answer the following success practice…

 

Practice 1 minute for your success!

(It Awakening exercise And not what you learn in the program…)

 

Focus on a certain person who has friction between you
andNext week Treat him nicely and kindly ...

Answer In the weekend On the question:
Was there a change in this person's behavior towards me ?

 

* You can write down comments below
Your experience / question related to the topic and treat it personally
Or call 03-6969221

 

 

Help people at the button share over to be exposed For this important information

 

 

Love and smile,

 

עילאי מיכאלי - גורם ה-97%®

 

hi I'm ILay Michaeli

Developer and creator The Code The factor97%®

I help people Control their results
By Exclusive method Tocontrol at the ROOT of the result:
SYNC Energetic between The Subconscious Mind ™
© Record Creation # 3856

 

The goal is to move from… Quick solution" or "Symptomatic"
To… solution Roots !

 

 מה השיטה איתה הוא עובד?  זה לא השיטה. זה האדם! התדר בו הוא נמצא. האמת הפנימית שהוא מצליח לחיות על פיה. נסיון חייו שהביאו אותו לפתח משהו שיש בו כלים פשוטים אך ששילובם הנכון ודרך העבודה לא מאפשרים לך לברוח מההתמודדות ומסייעים לך לעבור אותה. הוא לא נראה מורה רוחני באופן המוכר וגם לא מדבר או מתנהג כך. הוא משלב רוחניות וכלים מעשיים שיחד יוצרים סנכרון בין מודע לתת מודע ובעיקר מחברים אותך לאמת שלך. לשיעורי החיים שלך, למסר שהם מביאים ולהוצאתו לפועל. הוא לא אדם דתי אך יותר מאמין, מחובר, ישר ואמיתי מכל אדם דתי שהכרתי.

 

 

The Complete Solution Control the result!
(Backed by written warranty)

 

Why there is gap frustrating

Between our desire and the result ?

Parity… Money… Relationships… Career / Business…
Self-confidence… anger… anxiety… fear… health…

 

Studies

in the field Neurology (brain research)
andEpigenetics
(Outside gardens)

Prove

"95-99% from time We work 
In a survival pattern
instead of Template of success
And it does affect Our results
And the DNA function therefore Mishna Our biology
"
(We control only At5% From the result And not the realization The designation

 

The reason

there is no SYNC Between the 2 dimensionsMind

סנכרון בין המודע לתת-מודע שלנו

And so there is gap between The conscious will to- The Subconscious Will!
(This research ROOT of the result Who controls97% From the result)

 

 

Condition Control the outcome

he control at the ROOT of the result

SYNC

2 Dimensions of the Mind
(Conscious and subconscious)

Research dominates on average in97% From the result

 

 

this Life Skill # 1 in order to 
Connect Identify our complement,
Go upstairs The designation our…
Thus realizing the It is our responsibility to be partners in creating ourselves
 !

As it says in Proverbs: "In the end, the fate ..." (Tz LEG)
Rashi: "Destiny will be cast in the lap"- Between himself and himself a man casts destiny

 

 

The hidden fact!

there is no One technique That creates SYNC between The subconscious mind…

for example

Coaching, Scientology, Theta Healing, Humanicine, Landmark, Frequency, Aryan Lev Method, CBT,
Elijah Shiri, Omega, Meditation, Silva, Byron Katie, EMDR, The Journey, Brain 1, Proactive,
Natalie Ben David - Satya, Mindfulness Mindfulness, Ora Golan Method, Eric Peled Method, Positive Psychology,
Cy-Psych Psych-K, 
Deutscher Method, Guided Imagination, Space - Metaism, Reality Thought, NLP - NLP
Or others who use techniques That should treat the symptom (result)
such as
 Guided Imagination, Meditations, Autosuggestions and Positive Statements…

 

Condition Control the outcome
he control at the ROOT of the result
SYNC
2 Dimensions of the Mind

(Conscious and subconscious)

 

Any technique Therapist (maybe) Only in 1 From 2 dimensions of the Mind (Conscious + subconscious) simultaneously
and hence Does not create SYNC between our conscious and subconscious mind But creates (maybe) Symptom relief.

and…

The more effective the technique of relieving / stopping the symptom It may cause damage bigger !
Why ?
Because most of the time it seems like The problem was solved while it was unsolved (But the symptom)
And so it is driven From us handle at the ROOT The result, Nothing Perpetuating and deepening The problem ...

After a while we Discover That we wasted
Months / years and thousands / tens of thousands andthe problem is still there…

 

So when we are Focus on the outcome itself (symptom)
By experience Change / cancel the symptom
instead of to focus In the cause (root) Because of this, the result happened (symptom)
All we do is try Workaround
And kill the messenger
instead of Benefit From the message His

and hence

The result remains or Returning
By appearance Same symptom or Other With him ROOT (Until studying The message) !

 

In conclusion

"A new reality is being created only By Correcting the reason for the existing reality…"

 

 

in practice

We deal with almost everything possible ...
Besides The reason for the existing reality!

 

"Want to make a change with One method
I'm tired of jumping from one method to another!"

 

 

Exclusive in Israel

The Complete Solution For controlling the results

"Therapist In the cause And not a problem and the results are immediate "

 

As seen in

ישראל היום, The Marker, הארץ, nrg

 

The Code SYNC Energetic ™ between the subconscious mind

© Record Creation # 3856

 

אתה לא יוצא אותו בן אדם שנכנסת. ~ יעל

 

method Revolutionary Exclusive ToControl of results
With
1. Warranty Written ToThe effectiveness of the techniques
2. Track unique ToMaximizing results

 

The Code

 

 

The factor97%
Trademark No. 279397 .Trade Mark No

SYNC The "energy"unit"- Conscious + Subconscious
Trademark No. 279984 .Trade Mark No

 

 

What is the That differentiates the The method is from others
he The Mechanism The unique Of the method:

 

The Code 3 Keys God-Mind ™

ToSYNC between The Subconscious Mind ™

  © Record Creation # 3856

 

3 מפתחות ה-Mind

 

how The Code 3 Keys ™ allowing Mixing Results?

 

By response To the whole Complete Solution:
1. Control Consciously and subconsciously
2. SYNC between our conscious and subconscious mind
3. Study Life lessons

הגאונות של השיטה היא חיבור החלקים לשלם.

key 1
The Code Present ™ – Re-programming the Mind The conscious*process without me (Combining several techniques)
For controlling energy The present:
1. Switch from automatic (95% out of time) towakefulness  2. Control bThoughts  3. Control bEmotions  4. Control bbehavior
5. Be in interpersonal communication Effective  6. Learn the Life lessons your

* Basic skill importantWithout it, we have control Limited In the results!

 

key 2
Code Moved – Re-programming the Mind The subconscious*2 processes Exclusive (Incorporating a number of techniques)
ToDetecting and cleaning energy Of embedded programming In the past And block us in the present + Learning Life lessons 

* Skill is very important To delete Triggers that trigger us automatically!

 

key 3
Life bSYNC – process without me (Combining several techniques)
To create synchronization* Energetic between Our subconscious mind (First and only of its kind)

* One of the things Important in the process is a Learn the Life lessons Ours!

 

Why Must You Learn Life lessons ?

The reason Everything that happens in our life is A message that we must learn.
If Not taught The message, We will experience more and more events
in them It hurt strong Increasingly (emotionally, financially and healthily)
Until Learned the Life lessons Ours!

 

 

If you are a graduate of workshops Various Without satisfactory result
Have you ever asked yourself Question of questions:
"Why wasn't the problem solved?"

 

The answer is that you may have relief For the symptom

instead of Reply toperfection Complete Solution (Exclusive in Israel):

1. Control Consciously and subconsciously
2. SYNC between our conscious and subconscious mind
3. Study Life lessons

 

 

"The program has managed to get me in the state of mind, alertness and control that no one has been able to bring me before."

לאחר פגישות עם מומחי CBT, פסיכולוגים, מומחי EMDR, התוכנית הצליחה להביא אותי למצב נפשי, ערות ושליטה שאף אחד לא הצליח להביא אותי לפני כן. - אילן - מנהל הייטק

 

 

One The gifts Most important You get in the process
She dishes Exclusive In Israel To take With you for the rest of your life
And give it to you The ability control In your results andIn the direction your life

This is how you become To the Master Of your life… Regardless In external factors!

 

 

Want to experiment with energetic cleaning and release result from ?

חץ למטה

 

 

In summary, to make it crisp and clear ...

 

terms of necessary To change result and… Its preservation over time he

SYNC Energetic between The conscious to- Unconscious !

 

A problem exists

there is no* One technique That creates SYNC Energetic between the subconscious mind!

* The reason is that each technique addresses one point in time
only In one From - 2 Dimensions of the Mind (Conscious or Subconscious).

 

this The reason That people get at best outcome partially

outcome partially In the business field Even though you did Professional competency courses…
or
outcome partially In the personal field Even though you did Various workshops for personal development ...

for example
Lack of progress
 With Stuck For a certain result…
or
There is progress then Hidden power Returns you return

 

 

2 Truths Haim

 

1. the road The unit Control the outcome (External world)
 She Control inROOT of the result (inner world).
(Inner world = thoughts and emotions present Consciously + My programming is over Subconsciously)

 

2. Control at the ROOT of the result Is achieved by SYNC Between the conscious and the subconscious.

 

The Code The factor97%® gives Synergistic solution without me In Israel
ToCreate SYNC Between the conscious and the subconscious + learning Life lessons.

 

 

Understanding (and with it Hope) That a result change True

Happens when you take responsibility handle at the ROOT of the result

(Unlike Imagination False Something external Such as changing environment, person, role, financial situation 
Or knowledge accumulation, symptom therapy, bullet and the like Will bring you Change real result…)

 

Directing you to ensure Acceptance 3 things To maximize results:

1. Techniques Controllable Consciously, Subconsciously, to SYNC Between them and study Life lessonsM
2. outcome Promised (Attractive) application The techniques Are being taught

3. responsibility Written With Refund To an extent And the promise was not fulfilled

 

"I split my life in two, before and after the program"

אני מחלק את חיי לשניים, לפני ואחרי התוכנית.

 

wants to solution without me In Israel for control at the ROOT of the result ?

חץ למטה

 

 

מה אתם לחשוב ולהגיד על הטיפ הזה?

 

Want to get some practical benefit?

Write me a comment below what to take from insight and practice to success and what you can do now to benefit and respond to you personally…

Want to ask me a personal question?
Reply to this email and you will receive a personal reply.

Want to get practice for success and free insights?
Sign up here

A life-changing process!

Online Session release You subconscious trigger

That blocks you In different areas (amazing feeling)!

 

מה אתם לחשוב ולהגיד על הטיפ הזה?

 

Share a post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Want the 1001 TP1T method to solve your problem?

Scroll Up